Recar (Recar ApS) Handelsbetingelser

ANVENDELSESOMRÅDE

Recar (Recar ApS) Betingelserne gælder for alle aftaler mellem Recar (Recar ApS) og dig vedrørende Recar test og bilsyn.

Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem dig og Recar.

INDGÅELSE AF AFTALE OM YDELSEN

Recar tilbyder diverse test og syn af din bil. Indholdet af de forskellige typer test og bilsyn kan du kan læse nærmere om på Recars (Recar ApS) hjemmeside på følgende side: www.recar.dk

PRISER

Priserne for de forskellige typer test fremgår af recar.dk, hvis ikke andet er aftalt på skrift.

Alle Recars (Recar ApS) angivne priser er inklusive moms og eventuelle afgifter for private og ekskl. moms og eventuelle afgifter for erhverv.

Ved online køb kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.

BETALING

Du skal betale for dit Autotjek og i forbindelse med din online bestilling.

Betaling i forbindelse med bestilling skal ske via fremsendte faktura indenfor tidsfristen.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

Reklamation til Recar skal ske straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. Recar foretrækker, at eventuelle reklamationer er skriftlige med angivelse af fakturanummer, dato for udført autotjek samt beskrivelse af manglen.

FORTRYDELSESRET

Hvis din bestilling af Brugtalu’s autotjek foretages pr. telefon eller online, kan du fortryde din bestilling inden 14 dage løbende fra den dag, hvor Recar og du indgår aftale herom. Recar anmoder dig om at afbestille autotjekket så hurtigt som muligt og helst 24 timer, før ydelsen påbegyndes

Din fortrydelsesret bortfalder, hvis Recar autotjek er fuldt udført inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Ved tilbagetræden fra aftalen indgået mellem Recar og dig, kan du pålægges at betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, som Recar allerede har udført.

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til Recar kundeservice.

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer Brugtalu din eventuelle indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Recar har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. Recar (Recar ApS) gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger. Bemærk at Recar ikke levere nogle penge tilbage, hvis der er blevet foretaget et autotjek.

PERSONDATA

Recar er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med Recar ApS om test eller bilsyn.

Recar opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om test eller bilsyn. Personoplysningerne, som vi opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysiske adresse samt oplysning om din brug af Recars hjemmeside.

Recar benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og Recar indgåede aftale og til at tilpasse Recars hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.

Recar opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

Dine personoplysninger registreret hos Recar deles med selskaber i Recar ApS koncernen og visse samarbejdspartnere.

Der henvises i øvrigt til Forenede Danske Motorejeres generelle privatlivs- og cookiepolitik, som du kan finde her.

ANSVARSFRASKRIVELSE 

Recar (Recar ApS) er uden ansvar for forhold, der ligger uden for Recars (Recar ApS) kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab.

Recar (Recar ApS) stiller ingen garanti på det udførte autotjek. Autotjekket er blot en objektiv vurdering af bilens stand. Recar (Recar ApS) står ikke inde for bilens stand, fejl mm. Recar eller vores eksterne mekanikere hæfter ikke for oversete fejl.

MISLIGHOLDELSE 

Ved misligholdelse af aftalen om Recar autotjek gælder dansk rets almindelige regler.

TVISTER 

Betingelserne og din brug af Recars hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.

KONTAKT

Recar ApS
CVR-nr. : 41311266
Åkæret 1, 7100 Vejle
Telefon: +45 71999076
Email: support@recar.dk